facebook tracking
Atpakaļ pie datiem un privātuma

Konfidencialitātes politika

Tet grupas privātuma politika darbinieku atlases procesā

Dokumenta mērķis

1.    Šīs Tet grupas privātuma politikas darbinieku atlases procesā (turpmāk – Dokuments) mērķis ir darbinieku atlases procesā sniegt fiziskajai personai - datu subjektam - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu, datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

2.    Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Tet”, vienotās reģistrācijas Nr. 40003052786, juridiskā adrese Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV-1011 (saukts – Tet).

3.    Tet veic atlasi visu tā grupas uzņēmumu vārdā. Tet grupas uzņēmumi ir:

-       SIA “Citrus Solutions”, vienotās reģistrācijas Nr. 50003752271,  juridiskā adrese Ūnijas iela 52, Rīga, LV-1084, Latvija;

-       SIA “Baltijas datoru akadēmija”, vienotās reģistrācijas Nr. 50003138501, juridiskā adrese Tallinas iela 4, Rīga, LV-1001, Latvija;

-       SIA “ Helio Media”, vienotās reģistrācijas Nr. 40103360903, juridiskā adrese Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011, Latvija;

-     SIA "Data Experts", vienotās reģistrācijas Nr. 43603083353, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011, Latvija.

-     SIA “Lattelecom BPO”, vienotās reģistrācijas Nr. 40003754567, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011, Latvija.

4.    Tet kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: tet@tet.lv Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Tet juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar šī Dokumenta 25.punktu.

Dokumenta piemērošanas sfēra

5.    Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Darbinieku atlases procesā tiek apstrādātas šādas Personas datu kategorijas: Personu identifikācijas dati, privātā kontaktinformācija, amata dati, fotogrāfijas, izglītības un mācību dati, CV dati, novērtējumu dati, komunikācijas un uzvedības dati (piemēram, atsauksmes, atlases procesā veiktie uzdevumi, pieteikumam pievienotie profesionālo sociālo portālu konti), IT lietojumu pieejas un izmantošanas dati un cita informācija, ko Persona pēc saviem ieskatiem ir iesniegusi.

6.    Šo Dokumentu piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz fizisku personu, kura iesniedz savu pieteikumu un/vai CV darbinieku atlasei Tet grupā. Pieteikumu un/vai CV darbinieku atlasei Tet grupā var iesniegt tikai elektroniskā formā, vietnē  https://tet.teamtailor.com/ (turpmāk – Vietne). Citi dati no Personas var tikt pieprasīti un iegūti arī tālākā atlases procesā (intervijas, uzdevumi, testi, atsauksmes un citos veidos).

7.    Tet rūpējas par Personu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Personu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

8.    Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski  noteikumi, par ko Persona tiek informēta brīdī, kad tā sniedz attiecīgus datus Lattelecom

Personas datu apstrādes nolūki

9.    Tet apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

  • personāla atlases vajadzībām uz konkrētu vakantu amatu, uz kuru Persona piesakās,
  • personāla atlases vajadzībām Tet grupā, atbilstoši darba sludinājumā norādītajiem mērķiem vai Personas piekrišanai,
  • saziņai ar Personu par iesniegtās informācijas precizēšanu un citiem ar atlasi saistītiem jautājumiem.

 Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

10.  Tet apstrādā Personas iesniegtos personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

-       līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Personas pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;

-       saskaņā ar Personas - datu subjekta piekrišanu;

-       leģitīmās interesēs - lai realizētu Lattelecom leģitīmās intereses.

11.  Tet leģitīmās intereses ir:

-       veikt komercdarbību;

-       pārbaudīt Personas identitāti pirms līguma noslēgšanas un piemērotību darba pienākumu izpildei;

-       analizēt Vietnes darbību, izstrādāt un ieviest tās uzlabojumus;

-       administrēt Personas kontu Vietnē;

-       nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus un personāla atlases procesus

Personas datu apstrāde

12. Tet apstrādā Personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Tet saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

13. Tet attiecībā uz Personu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Persona par šādām Tet darbībām tiek informēta atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Persona var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot  Personas tiesības  izmantot atsevišķas tai potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt aktuālo informāciju par pieejamajām vakancēm un tml.). 

14. Automatizētu lēmumu pieņemšana, kas Personai rada tiesiskās sekas (piemēram, pieteikuma apstiprināšana vai noraidīšana), var tikt veikta tikai līguma starp Tet un Personu noslēgšanas vai izpildes gaitā, vai pamatojoties uz Personas nepārprotamu piekrišanu.

15.  Efektīvai atlases procesa nodrošināšanai Tet var pilnvarot Tet grupas uzņēmumus, savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas atlases darbības. Ja izpildot šos uzdevumus, Tet grupas uzņēmumi vai sadarbības partneri  apstrādā Tet rīcībā esošos Personas datus, attiecīgie Tet grupas uzņēmumi vai sadarbības partneri ir uzskatāmi par Tet datu apstrādātājiem un Tet ir tiesības nodot Tet grupas uzņēmumiem un sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai. 
16.  Tet sadarbības partneri un Tet grupas uzņēmumi (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Tet prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai saistību izpildei Tet uzdevumā.

17. Personas sniegtie dati būs pieejami tikai īpaši nozīmētiem atbildīgajiem darbiniekiem vai īpaši izveidotas atlases komisijas pārstāvjiem. 

Personas datu aizsardzība un drošība

18. Tet aizsargā Personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Tet saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

-       datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);

-       ugunsmūri;

-       ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;

-       citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

Personas datu saņēmēju kategorijas

19.  Tet neizpauž trešajām personām personas datus, izņemot:

-       saskaņā ar Personas skaidru un nepārprotamu  piekrišanu;

-       ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc to pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

-       ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Tet leģitīmo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskarusi šīs Tet leģitīmās intereses

Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

20.  Atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvo aktu prasības, Tet personu datiem piekļūst trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši izstrādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji  (Regulas izpratnē - nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja statusā.

21.  Šādos gadījumos Tet nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.

Personas datu glabāšanas ilgums

22. Tet glabā un apstrādā Personas iesniegtos personas datus 1 kalendāro gadu pēc atlases beigām vai kamēr ir spēkā Personas piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats, un pēc šī termiņa beigām personas dati tiek dzēsti.

Piekļuve personas datiem un citas tiesības

23.  Personai ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar tās datu apstrādi.

24.  Personai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Tet piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Tet veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Personu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Tet pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

25.  Persona var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

-       rakstveida formā klātienē Tet juridiskajā adresē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

-       elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;

-ja Persona ir arī Tet klients – saskaņā ar Tet privātuma politikā klientiem noteikto.

26.  Saņemot Personas pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Tet pārliecinās par Personas identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

27.  Tet atbildi Personai nosūta pa pastu uz tās norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē, pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

28. Tet nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Personas iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Personai ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

Personas piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

29.  Iesniedzot CV un dokumentus darbinieku atlasē, Persona piekrīt tajos ietverto personas datu apstrādei šim nolūkam un ir atbildīga par iesniegto datu apjomu un atbilstību atlases procesam. Piekrišanu personas datu apstrādei citiem nolūkiem, kur nepieciešama Personas piekrišana, piemēram, saglabāt pēc konkrētā atlases procesa beigām u.tml., var dot Vietnē.

30.  Personai ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

31.  Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad piekrišana bija spēkā.

32.  Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.  

Saziņa

33.  Tet veic saziņu ar Personu, izmantojot tās  norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi). 

Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

34. Vietnē var tikt izmantot sīkdatnes. Sīkdatņu apstrādes noteikumi pievienoti pielikumā un pieejami šeit: https://www.lattelecom.lv/images/Lattelecom/Lattelecom-sikdatnu_izmantosana-2017.pdf.

35. Vietnē var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Tet nenes atbildību.

Citi noteikumi

36. Tet ir tiesības veikt papildinājumus šajā Dokumentā, padarot pieejamu Personai tā aktuālo versiju Vietnē.

37. Tet saglabā Dokumenta iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas Tet mājaslapā. 


Vai esi Tet grupas darbinieks?

Atved Savējo – palīdzi kļūt par Mūsējo!

Teamtailor

Karjeras vietne - nodrošina Teamtailor

fbq('track', 'SubmitApplication');